Առաքելություն

ԱԶԿ ՀԿ առաքելությունն է՝
«Համագործակցություն հանուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի»:

Արդյունավետ կերպով իր առաքելությունն իրականացնելու համար կազմակերպությունը նախանշել է գործունեության հետևյալ երեք ռազմավարական ուղղությունները`

 1. Ժողովրդավարական կառավարման թափանցիկ և պատասխանատու համակարգի ամրապնդում և բարելավում.
  • Նպաստել կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը:
  • Խրախուսել քաղաքացիների մասնակցությունը որոշումների ընդունման գործընթացներում:
  • Բարձրացնել քաղաքացիների և պետական պաշտոնյաների իրազեկության մակարդակը:
  • Աջակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների զարգացմանը:
  • Իրականացնել հասարակության շահերի և իրավունքների պաշտպանություն:
 2. Քաղաքացիական հասարակության զարգացում.
  • Նպաստել քաղաքացիների մասնակցության մեխանիզմների ստեղծմանը համայնքային ակտիվության բարձրացման և որոշումների ընդունման գործընթացներում:
  • Խրախուսել ԶԼՄ-ների մասնակցությանը քաղաքացիական իրազեկման գործընթացներում:
  • Աջակցել մարզի հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը:
 3. Սոցիալ-տնտեսական զարգացում:
  • Նպաստել մարզում աղքատության կրճատմանը:
  • Խրախուսել փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմաը:
  • Աջակցել խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանությանը:

Կազմակերպությունն իր ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար օգտագործում է հետևյալ գործունեության միջոցները.

 1. քաղաքացիական կրթություն
 2. հետազոտություններ և հրատարակություններ
 3. ԱԶԿ համախոհների և շահառուների իրավունքների ու շահերի պաշտպանություն
 4. խորհրդատվություններ, դասընթացներ և սեմինարներ: