Հայտարարություն ֆինանսական աուդիտ ծառայության գնահարցման

Ծառայության անվանումը՝   Ֆինանսական աուդիտ ծառայության մատուցում

Կազմակերպությունը՝          «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

Ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը՝   27.05.2022թ.։

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն «Արձագանք Քովիդ-19 համավարակին Ծաղկահովիտ համայնքում» ծրագրի միջոցներով հայտարարում է Ֆինանսական աուդիտ ծառայության մատուցման համար գնային առաջարկների ընդունման մասին:

ֆինանսական աուդիտ ծառայության բնութագիրը.

• ԱԶԿ ՀԿ –ի 2021թ-ին իրականացրած ծրագրերի քանակը՝  35,

• ԱԶԿ ՀԿ-ի 2021թ-ին իրականացրած ծախսերը կազմել է 435 125 հազար ՀՀ դրամ։ 

• ԱԶԿ ՀԿ–ի 2021թ-ին հանրային միջոցներից իրականացրած ծրագրերի քանակը՝ 3:

• ԱԶԿ ՀԿ–ի 2021թ-ին հանրային միջոցներից ստացված ծախսերը կազմել է է 94 174 հազար ՀՀ դրամ։   

Պահանջներ մասնակցին

• Մասնակիցը պետք է գրանցված լինի որպես իրավաբանական անձ:

• Մասնակիցը պարտադիր պետք է ունենա աուդիտորական ծառայությունների իրականացման իրավունք:

• Աուդիտի անցկացման  առնվազն 3 տարվա փորձառություն:

• Մասնակցելու իրավունք չունեն այն իրավաբանական անձինք, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով:

Գնային առաջարկների ներկայացման կարգը

Հետաքրքրված կազմակերպությունները սույն հայտարարությանը կցված գնային առաջարկի ձևաթուղթը պետք է լրացնեն և ուղարկեն  [email protected]  կամ [email protected]  էլեկտրոնային հասցեներին մինչև 2022թ. մայիսի 06-ը, վերնագրում նշելով՝ «Գնային առաջարկ» անվանումը։

Կամ Գնային առաջարկները թղթային տարբերակով կարող են ներկայացվել ԱԶԿ ՀԿ-ի գրասենյակ՝ ք․Արմավիր, Շահումյան 68ա հասցեով: 

Ծրագիրն ազատված է ԱԱՀ-ից:

Գնային առաջարկը լրացնելիս անհրաժեշտ է գինը նշել առանց ԱԱՀ-ի, եթե աշխատում եք ԱԱՀ-ով։

 Ընտրված կազմակերպությանը կտրվեն ԱԱՀ-ից ազատման համապատասխան տեղեկանքները։

Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: 

Ժամկետից ուշ ստացված գնային առաջարկները ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ:

Գնային առաջարկի ձևաթուղթը  կարող եք ներբեռնել՝ սեղմելով համապատասխան բառի վրա։