Ենթադրամաշնորհի հայտարարություն- ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հանուն աշխատանքի. հաշվետու եւ ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն»

Արմավիրի զարգացման կենտրոնը (ԱԶԿ) ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հանուն աշխատանքի. հաշվետու եւ ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» Ծրագրի աջակցությամբ (այսուհետ՝ Ծրագիր) մեկնարկում է ենթադրամաշնորհների նախագիծը Ծրագրի 2-րդ խնդրի շրջանակներում. Զարգացնել քաղ. հասարակության կազմակերպությունների եւ համայնքային ակտիվ խմբերի կարողությունները մասնավոր եւ պետական ոլորտներում աշխատանքային իրավունքի պահպանման ստվերային մշտադիտարկում իրականացնելու համար, որի նպատակն է աջակցել քաղաքացիական հասարակության ծրագրերին մշտադիրտարկելու քաղաքականության իրականացումը և տրամադրելու աշխատանքային իրավունքների վերահսկողություն։ 

Խնդիր

Ենթադրամաշնորհների նախագծի ընդհանուր խնդիրն է աջակցել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության նորարարական մշտադիտարկման գործիքների և մեխանիզմների մշակմանը և ներկայացմանը հետևյալի միջոցով․ 

— աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նորարարական եղանակներ, 

— երիտասարդների և խոցելի խմբերի համար այլընտրանքային զբազվածության և ինքնազբաղվածության մեխանիզմներ,

— աշխատողների ձայնի արդյունավետ ուղղորդում դեպի գործատուներ և այլ արտաքին սուբյեկտներ,

— տեղական մակարդակներում միջազգայնորեն ճանաչված աշխատանքային չափանիշների ինտեգրում և կիրարկում,

-մասնակցային վերահսկողության մեխանիզմներ և աշխատանքային իրավունքների համապատասխանության վերաբերյալ գործատուների կատարողականի մշտադիտարկում

Բոլոր Ծրագրերը պետք է ներառեն մշտադիտարկման զեկույցների և ջատագովության տարրեր։ 

Թիրախ խումբ 

Ծրագրային առաջարկը պետք է մշակվի այնպես, որ հասցեագրի հետևյալ թիրախ խմբերի աշխատանքային իրավունքների խախտումների խնդիրները․ 

— Համապատասխան աշխատանք գտնել դժվարացող երիտասարդներ

— Համապատասխան աշխատանք գտնել դժվարացող կանայք և աղջիկներ

— Չգրանցված աշխատողներ

— Աշխատանքային իրավունքների հետ կապված խնդիրների հանդիպող հաշմանդամություն ունեցող անձիք 

— Հղիության և երեխայի խնամքի արձակուրդի հետ կապված խնդիրներ ունեցող կանայք 

Ծրագրային առաջարկը պետք է նախատեսի գործողություններ, որոնք կապահովեն ավելի մեծ թվով շահառուների իրազեկվածություն։

Ովքե՞ր կարող են դիմել 

Դրամաշնորհային մրցույթին մասնակցունակ լինելու համար դիմումատուն պետք է․ 

-Լինի իրավաբանական անձ, որը գործում է ավելի քան 3 տարի

-Լինի Հայաստանում գրանցված և գործող տեղական ոչ առևտրային կազմակերպություն,

-Ունենա նմանատիպ ծավալի և չափի դրամաշնորհների տրամադրման և կառավարման փաստարկված աշխատանքային փորձ,

-Ուղղակիորեն պատասխանատու լինի Ծրագրի նախապատրաստման, իրականացման և կառավարման համար՝ չգործելով որպես միջնորդ։  

Դրամաշնորհի չափը և տևողությունը 

Դրամաշնորհային ծրագրերի այս մրցույթի շրջանակներում հասանելի ընդհանուր գումարը կազմում է 40․000 եվրո: Մեկ Ծրագրի համար դրամաշնորհի առավելագույն չափը 10․000 եվրո է:

Յուրաքանչյուր դրամաշնորհային Ծրագրի տևողությունը առավելագույնը 12 ամիս է՝ դրամաշնորհային պայմանագրերի ստորագրումից հետո:

Ինչպես դիմել 

Առցանց ձևաչափով տեղեկատվական հանդիպում կկազամակերպվի 2022 թվականի մայիսի 10-ին։ Գրանցվելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ձևաթուղթը մինչև 2022 թվականի մայիսի 7-ը։ Գրանցված մասնակիցներին նախապես կուղարկվի հանդիպման հղումը։ 

Հայտադիմումի փաթեթի էլեկտրոնային տարբերակը պետք է ուղարկվի անգլերեն լեզվով մինչև 2022 թվականի հունիսի 3-ը հետևյալ էլ հասցեով՝ [email protected] ։ Դիմումատուները թեմայի բաժնում պետք է նշեն «ՔՀԿ-ների դրամաշնորհների հայտադիում «Հանուն աշխատանքի. հաշվետու եւ ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» Ծրագրի շրջանակներում»։ Կիսատ և ուշացած հայտադիմումները կարող են մերժվել։ 

Դրամաշնորհային հայտի ուղեցույցը և փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը հասնալի են հետևյալ հղմամբ: