Բրոշյուր․ Ինչու՞ է մեզ պետք Ստամբուլի կոնվենցիան

«Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (Ստամբուլի կոնվենցիա) երաշխավորում է, որ կանայք պաշտպանված լինեն բռնության բոլոր ձևերից և կարողանան ստանալ անհապաղ և արդյունավետ աջակցություն: Բրոշյուրի նպատակն է օգնել ՔՀԿ-ներին իրենց հաղորդակցման/իրազեկման ﬕջոցառուﬓերը պլանավորելիս, ընդ որում այն պետք է տեղայնացվի և խմբագրվի՝ ներառելով ազգային օրինակներ և անհրաժեշտ տեղեկատվություն: